files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/odznakar.jpgTytuł i Odznaka Drużyny Grunwaldzkiej to prestiżowe wyróżnienie dla jednostek harcerskich, które w ramach swojej śródrocznej pracy prowadzą ciekawe działania z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Tytuł i Odznakę Grunwaldzką mogą zdobywać drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, gromady zuchowe, kręgi instruktorskie i kręgi starszyzny, a także szczepy i hufce. 

Zdobywanie Tytułu i Odznaki polega na wykonaniu przez drużynę w ciągu roku harcerskiego kilku zadań programowych.


Po wykonaniu zadań drużyna sporządza kronikę ich realizacji, a Rada Wspólnoty opiniuje wykonane zadania i kieruje wniosek do Naczelnika ZHP. Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej Naczelnik ZHP przyznaje rozkazem, a podczas uroczystego apelu na Polu Bitwy wręcza metalowe odznaki, nabijane na drzewce proporców.

Od tego momentu drużyna jest członkiem Wspólnoty, może umieścić określenie „Grunwaldzka” w swojej nazwie. Jej członkowie noszą na prawej kieszeni munduru plakietki Wspólnoty i wyróżniki drużyny grunwaldzkiej i mogą zdobywać grunwaldzkie sprawności oraz Znak Zawiszy.